Labels

Sandlance Cruise October 21 & November 4 2015

The AUK, NOAA, Stellwagen Bank.
slnov42015-02
slnov42015-03
Razorbills
slnov42015-04
Northern Gannet
slnov42015-05
slnov42015-06
slnov42015-07
Entanglement close call
slnov42015-08
More Razorbills
slnov42015-09
Great Shearwaters
slnov42015-10
slnov42015-11
slnov42015-12
slnov42015-13
slnov42015-14
slnov42015-15
slnov42015-16
slnov42015-17
slnov42015-18
slnov42015-19
slnov42015-20
slnov42015-22
slnov42015-21
slnov42015-23
Northern Fulmar
slnov42015-28
Bonaparte's Gull
slnov42015-29
Great Shearwater
slnov42015-30
slnov42015-31
Great Shearwater
slnov42015-32
Great Shearwater
slnov42015-33
Great Shearwater
slnov42015-34
Surf Scoters
slnov42015-37
slnov42015-38
slnov42015-39
Dovekie
slnov42015-41
Northern Fulmar
slnov42015-42
Northern Fulmar
slnov42015-43
Common Loon
slnov42015-44
Concenus is that these are Red Phalaropes
slnov42015-45
Concenus is that these are Red Phalaropes
slnov42015-46
Concenus is that these are Red Phalaropes
slnov42015-47
Concenus is that these are Red Phalaropes
slnov42015-48
Concenus is that these are Red Phalaropes
slnov42015-49
Concenus is that these are Red Phalaropes
slnov42015-50
Concenus is that these are Red Phalaropes
slnov42015-51
Concenus is that these are Red Phalaropes
Phalarope
Concenus is that these are Red Phalaropes
slt2g2-2
Concenus is that these are Red Phalaropes
slt2g2-3
Concenus is that these are Red Phalaropes
slt2g2-4
Concenus is that these are Red Phalaropes
slt2g2-5
Concenus is that these are Red Phalaropes
slt2g2-6
Concenus is that these are Red Phalaropes
Concenus is that these are Red Phalaropes
Concenus is that these are Red Phalaropes
Northern Fulmar
Enterprise
Enterprise
Outward Bound Oct 21 Trip
Great Shearwater on Stellwagen
Common Loons
Black Scoter
Black Scoter
Northern Gannet
Northern Gannet
Cory's Shearwater
Great Shearwater
Great Shearwater
Manx Shearwatter
Great Shearwater
Great Shearwater
Great Shearwater
Great Shearwater
Great Shearwater
Great Shearwater
Great Shearwater
Great Shearwater
Great Shearwater
Common Eider
Common Eider
Great Shearwater
Great Shearwater
Great Shearwater
Great Shearwater
Sooty Shearwater
Great Shearwater
Great Shearwater
Great Shearwater